KADRY I PŁACE

SYSTEM KADROWO-PŁACOWY

System informatyczny PLACE GMG wspiera pracowników działów kadrowych w procesach związanych z rekrutacją, selekcją, zatrudnianiem, obsługą oraz zwalnianiem pracowników. Dzięki temu wsparciu wykonywana praca może odbywać się szybko i sprawnie. Skraca czasochłonność obsługi pracowników, a co za tym idzie zmniejsza koszty tych procesów. Dzięki automatyzacji naliczania wynagrodzeń system skraca do minimum zakres wprowadzanych danych i na podstawie danych zgromadzonych w systemie nalicza wynagrodzenia zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. System wspiera działy personalne w sprawnym raportowaniu do odpowiednich urzędów:

  • do ZUS poprzez współpracę z programem Płatnik,
  • urzędów skarbowych – dzięki generowaniu, drukowaniu i wysyłaniu elektronicznych deklaracji podatkowych,
  • GUS poprzez generowanie danych do sprawozdań,
  • PFRON poprzez generowanie odpowiednich sprawozdań i deklaracji.

KADRY

Kartoteka pracowników

Moduł umożliwia pracownikom działu kard i płac ewidencję pracowników. Każdy pracownik opisany jest przez kartoteki, które pozwalają na ewidencję różnego rodzaju umów pracowników, przechowują historię ich zatrudnienia w obecnym  oraz w innych miejscach pracy, zawierają dane podatkowe i ubezpieczeniowe niezbędne do prawidłowego rozliczania z urzędami, przechowują informację o rachunkach bankowych,  szkoleniach w jakich dany pracownik bierze udział oraz umożliwiają wprowadzanie informacji o badaniach okresowych, dodatkowych kwalifikacjach.

Kartoteka osobowa

Kartoteka  zawiera wszystkie istotne  informacje o pracownikach . Z kartotekami osobno powiązane są także m.in. informacje o adresach (zameldowania, zamieszkania, do korespondencji), numerach rachunków bankowych, na które mogą być kierowane wypłaty, odprowadzanych składkach na ZUS, NFZ, danych wojskowych oraz ukończone szkoły.
Kartoteka osobowa jest również wykorzystywana do ewidencji osób niebędącymi pracownikami firmy, np. zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych.

Czas pracy i nieobecności

W kartotece nieobecności rejestrowane są absencje pracowników. Rodzaj nieobecności pracownika można dowolnie definiować, co ułatwia dopasowanie programu do szczególnych preferencji klienta. Informacje wprowadzone w tej kartotece wykorzystywane są do naliczania wynagrodzenia pracowników. Ponadto w kartotece można naliczać podstawy i kwoty zasiłków i wynagrodzeń oraz sprawować kontrolę nad limitami rejestracji poszczególnych nieobecności pracowników.

Urlopy

Moduł umożliwia zarządzanie urlopami pracowników.  Pracownik ubiegający się o urlop najpierw składa wniosek urlopowy. Zaakceptowany przez przełożonego wniosek zostaje następnie przeniesiony do kartoteki planów urlopowych. Umożliwia przełożonym efektywne planowanie urlopów pracowników, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie firmy.
Po zrealizowaniu planu urlopowego aktualizowana jest kartoteka nieobecności. W dowolnym momencie istnieje możliwość wycofania urlopu. Dla każdego pracownika zakładana jest także karta urlopowa grupująca jego urlopy. Karty urlopowe są zakładane i aktualizowane automatycznie na podstawie danych zgromadzonych na świadectwach pracy, w przebiegu zatrudnienia w kartotece ukończonych szkół i w nieobecnościach.

PŁACE

Moduł płacowy umożliwia tworzenie oraz redagowanie list płac pracowników. Listy płac naliczane są wg. definiowanych w programie algorytmów.  Wypłata może być przelewana na konto lub wypłacana w kasie. Przy obliczaniu płac brane są pod uwagę odprowadzane przez pracownika składki na ZUS, zaliczki na podatek, potrącenia, nieobecności, dodatkowe przepracowane przez pracownika godziny oraz inne składniki stałe zdefiniowane przez użytkownika. Możliwa jest ręczna modyfikacja składników płacowych. Po zakończeniu redagowania listy płac można automatycznie wygenerować przelewy dla pracowników, wyeksportować raporty rozliczeniowe do programu Płatnik oraz automatycznie zaksięgować listę płac.

UMOWY  CYWILNOPRAWNE

Moduł umożliwia obsługę procesu rozliczania umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria, umowy agencyjne, itp., od momentu ich rejestracji w systemie, poprzez wystawianie rachunków do tych umów, aż po zlecenie dokonania na ich podstawie przelewów bankowych. Program zapewnia także kontrolę nad poprawnością i kompletnością wprowadzanych danych. Oprócz tego umożliwia wskazywanie miejsc powstania kosztów związanych z określonym rachunkiem, zapewniając tym samym dokładne rozliczanie kosztów związanych z daną umową.

 

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka), zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki