Sprawozdawczość finansowa FK

Elementy e-sprawozdania finansowego w formie JPK_SF ( plik XML )

 1. Bilans
 2. Rachunek zysków i strat
  1. Wariant porównawczy
  2. Wariant kalkulacyjny
 3. Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) własnym
 4. Rachunek przepływów pieniężnych
  1. Metoda bezpośrednia
  2. Metoda pośrednia

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ( nowy element, który zostanie dodany do modułu systemu FK w wersji 2018 )

 1. Elementy opisowe uszczegółowiające sprawozdanie
  1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
  2. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
  3. Ustalenia wyniku finansowego
  4. Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
  5. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki - to taka lista pozycji w formie opisowej, które należy załączyć jeżeli firma ma jakieś specyficzne sytuacje
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia zawarte w załącznikach plikowych - lista i zawartość plików ( pdf, xls, doc ,txt itd.), które opisuję specyfikę jednostki

Moduł JPK_SF

( nowy element modułu Sprawozdawczość, który zostanie dodany do systemu FK w wersji 2018 )

Lista wygenerowanych sprawozdań

Dane aktualnych sprawozdań finansowych w module Sprawozdawczości systemu FK

Elementy opisowe

Lista elementów opisowych z tytułem pozycji i opisem

Lista załączników plikowych ( elementy zewnętrzne w postaci plików xls,doc,txt,pdf itd. , które zostaną zawarte w pliku JPK_SF)

Generowanie pliku JPK_SF

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka), zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki